PDA

Tüm Versiyonu Göster : Türkler hangi ırktandır?


GLADIO ®
05-09-2008, 12:14
Son zamanlarda bazı gazete ve mecmualarda, Türklerin mensup olduğu ırk hakkında bazı yazılar çıktı. Bunların hülâsası şudur:

“Türkler Sarı Moğol ırkından değil, beyaz aryanî ırkındandır.”

İlim yolu ile söylenmek istenen ve fakat objektif esaslara istinat etmiyen bu hükümler hakkında düşündüklerimizi ve bugün bilinen şeyleri söylemek istiyoruz:

1- Bugün insan zümreleri artık renklere göre değil, dillere göre tasnif olunuyor. Eskiden beyaz ırk namı altında toplanan Aryanilerle Samilerin birbirinden çok uzak olduğu, keza eskiden sarı ırktan sayılan Türk ve Moğollarla Çinlilerin hiçbir ırkî yakınlığı olmadığı artık bugün herkes tarafından kabul edilmiştir.

2- Eskiden Türkler, sarı ırkın Ural – Altay zümresinden sayılır ve bu zümreye, Türkler, Moğollar, Tonguzlar, Finler ve Macarlar sokulurdu. Bugün Fin ve Macarların yakın akrabalığı ispat olunmuş ve hatta Fin, Eston ve Macarlardan mürekkep bir Fin – Ogur teşekkül etmişse de Türk, Moğol ve Tonguzların bunlarla akrabalığı ispat olunamamıştır.

3- Diğer taraftan Türklerle Moğolların bir asıldan geldiği kat’i suretle ispat olunmuş ve Tonguzların bu zümreye iltihakı için, muvaffakıyetli mesaiye başlanmıştır. Hatta şimdiye kadar sadece Türk sayılan Çuvaşların da Türklükle Moğolluk arasında olduğu anlaşılmıştır.

4- Türkler ve Moğollarla Aryaniler arasında ise şimdiye kadar hiçbir yakınlık gösterilmemiş ve ispata kalkışılmamıştır.

***

Türklerin aryani ırkından olduğu hakkındaki yanlış düşüncelerin niçin kabul edilmek istendiğini bilmiyoruz. Sanırız ki, Moğolların vahşi ve barbar, Aryanilerin ise medeni olduğu hakkındaki eskimiş telakkiler buna sebep oldu. Bu telakki bazan o kadar garip şekiller aldı ki, Kürtler hakkında bir seri makale neşreden bir zat, kendisine göre saydığı bir takım delillerden sonra “Kürtlerin de Türkler gibi Aryani ve Türk cinsinden olduğunu” ilan etti.

Bu meseleyi yalnız hissi düşüncelerin mahsulü de telakki edemeyiz. Vahşi Moğollarla akraba olmamak için, Turancılık inkar ediliyorsa, Çingenelerin de mensup olduğu Aryani ırkına girmek hislerimizi daha çok incitmez mi?

Moğol, ne kadar medeniyetsiz ve barbar olursa olsun, hiç olmazsa hakiki bir askerin meziyetlerine maliktir. Halbuki, Türk-Moğol akrabalığı bugün ilmi bir hakikattir. Bunları tarihleri ve kanları o kadar birbirine karışmıştır ki, ayrı ayrı tetkik edilmelerine imkan yoktur. Aynı adı taşıyan kabilenin yarısı Türkçe, yarısı Moğolca konuşuyor. Hatta bazan tarihin bir devresinde Türkçe konuştuğu halde bir zaman sonra Moğolca konuşan ve yahut her iki dili birden kullanan kabileler görüyoruz. Nitekim, Çingiz Han Moğollaşmış bir Türk’tü. Aksak Temür ise, Türkleşmiş bir Moğoldu.

***

Tarih tetkikatı ilerledikçe, Türklerin ve Moğolların barbarlığı hakkındaki telakkilerin çok mübaleğalı olduğu meydana çıkıyor. Bunların yaptıkları fütuhatın da büyük medeni neticeleri olduğu anlaşılıyor.

Türklerin Aryani sayılması neticesinde meydana çıkan telakkilerden biri de Hititlerin Türk olmasıdır. Bunu ileri süren nazariyeciler, Türklerin Anadoludaki eskilikleri ispat etmek ve bir veraset hakkı bulmak istiyorlar. Şüphesiz hissi cihetten bunu hepimiz isteriz. Fakat ortadaki hakikat şudur: Hititlerin abideleri okunmuş ve bunların Türk değil, Aryanî oldukları anlaşılmıştır. Hititlere intisap için Aryaniliği kabul ise, bizim için çok tehlikeli bir yoldur. Bir defa ırkımızın antropolojik hususiyetleri hiç de Aryanîlere uymaz. Hatta bizim antropolojik hususiyetlerimizi inkar ederek Anadolu Türkünü eski Yunanlıların bekayası diye göstermek isteyenlere faydalı bir zemin hazırlamış oluruz. Bugünün ilmî hakikatlerine dayanarak, düşüncelerimizi şöyle hulâsa edebiliriz:

Türkler için yabancı kavimlerin medeniyetine sahip çıkmaya lüzum yoktur. Biz, bizzat kendi yarattığımız medeniyeti tamamen meydana çıkarabilirsek vazifemizi yapmış oluruz.

Bugün medeni bir millet olarak yaşamak için, İsa’dan önceki asırlarda bir medeniyet yaratmış olmaya lüzum yoktur. Nitekim, bugünkü Avrupa milletlerinin hiç biri böyle eski bir medeniyete sahip değillerdir. Garbın medeniyette şarka üstün gelmesi 16’ıncı asırda başlamıştır. Eğer bilmediğimiz vesika ve deliller mevcut da bunlara müstenit yeni ve orijinal bir tez müdafaa edilmek isteniyorsa, şüphesiz bunun da yeri gazete sütunları değildir.

Böyle yazılar gençlerimizi ve henüz Türk tarihi ile yakından ve derinden alakadar olmayan kardeşlerimizin fikirlerini bulandırır. Mazimize karşı, itimat hislerini azaltır. Mevcut hakikatlere de şüphe ile bakmasına sebep olur. Bunun için Türk yavrularına gayet açık olarak söylemeliyiz ki: “Senin ataların çorak topraklarda, sert iklimlerde ve kalabalık milletlerin arasında yaşadığı için, mükemmel asker olmuş ve ömrü tabiatla ve milletlerle savaşarak geçmiştir. Buna rağmen fırsat bulduğu zaman, yüksek medeniyetler kurabilmiştir. Fakat askerlikte kazandığı yüksekliği, henüz medeniyet sahasında göstermeğe vakti olmamıştır.”

Bu halde, bizim anamız olan ırkın adı nedir?... Buna Altay ve Turan ırkı diyorlar. Biz bu ana ırktan türiyen ve sonra onun ayrıldığı şubelerden birini teşkil eden bir koluz. Aryanî olmadığımız ise, şarkî Türkistan’da bulunan resimler ve elde edilen Türk heykelleri ile de meydana çıkmıştır. Bu resimlerden mühim bir kısmı Alman âlimleri tarafından neşredilmiştir. Onlarda, Türk, Çinli, İranlı ve Hintli simaları gayet karakteristik bir suretle birbirinden ayrıdır. Bu mukayese de Aryanî olmadığımıza son ve müsbet bir delil teşkil eder.

parafrap
05-09-2008, 12:46
Teşekkürler paylaşım için...

uAsimsar
06-09-2008, 00:06
Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda avrupalıların sarı ırk iddiası üzerine atatürk bu konu üzerinde bizzat çalışmıştır türk tarih kurumunun o zamanlar çok detaylı çalışmaları olmuştur
eline sağlık güzel yazmışsın

KıRmIzI's
06-09-2008, 00:10
yav isveçlibilim adamları 4-5 senelik bi periyoddan beri araştırma yapıyolar,isveçlilerin atalarının türk olma ihtimali yüksek

Adolfo
06-09-2008, 03:17
Türkler'de diğer dünya ırkları gibi insan ırkından gelir..

candemir767
06-09-2008, 03:26
Türkler'de diğer dünya ırkları gibi insan ırkından gelir..

doğru sölüosun

terliksi hayvan adam
06-09-2008, 03:33
ne oluyor la burda?

guneyX
06-09-2008, 03:38
Türkler'de diğer dünya ırkları gibi insan ırkından gelir..

Kimse hakaret olarak algılamasın!! Ben de Öztürk'üm..
Ve buna cevabım; İşte Türkler normal insanlarda biraz daha farklı... Ve gittiği her yeri farklılaştırıyor... Türkiye'de yaşayanların çılgın Türk olarak dillere düşmesinin nedeni de budur..

Adolfo
06-09-2008, 15:11
Kimse hakaret olarak algılamasın!! Ben de Öztürk'üm..
Ve buna cevabım; İşte Türkler normal insanlarda biraz daha farklı... Ve gittiği her yeri farklılaştırıyor... Türkiye'de yaşayanların çılgın Türk olarak dillere düşmesinin nedeni de budur..

Irk olarak kimse hangi ırktan geldiğini bilemez mutlaka bi karışım vardır, öğrenmek çok zordur ama kastedilen Türkiye halkına söylenen Türklük ise tabiki hepimiz Türk'üz..

yekeceren
06-09-2008, 15:15
okuduğum başka bir metne göre atalarımız tarihte çok eski kaynaklarda Jun ve Di'ler olarak geçiyor.

gefahrlichua
07-09-2008, 21:05
Son zamanlarda bazı gazete ve mecmualarda, Türklerin mensup olduğu ırk hakkında bazı yazılar çıktı. Bunların hülâsası şudur:

“Türkler Sarı Moğol ırkından değil, beyaz aryanî ırkındandır.”

İlim yolu ile söylenmek istenen ve fakat objektif esaslara istinat etmiyen bu hükümler hakkında düşündüklerimizi ve bugün bilinen şeyleri söylemek istiyoruz:

1- Bugün insan zümreleri artık renklere göre değil, dillere göre tasnif olunuyor. Eskiden beyaz ırk namı altında toplanan Aryanilerle Samilerin birbirinden çok uzak olduğu, keza eskiden sarı ırktan sayılan Türk ve Moğollarla Çinlilerin hiçbir ırkî yakınlığı olmadığı artık bugün herkes tarafından kabul edilmiştir.

2- Eskiden Türkler, sarı ırkın Ural – Altay zümresinden sayılır ve bu zümreye, Türkler, Moğollar, Tonguzlar, Finler ve Macarlar sokulurdu. Bugün Fin ve Macarların yakın akrabalığı ispat olunmuş ve hatta Fin, Eston ve Macarlardan mürekkep bir Fin – Ogur teşekkül etmişse de Türk, Moğol ve Tonguzların bunlarla akrabalığı ispat olunamamıştır.

3- Diğer taraftan Türklerle Moğolların bir asıldan geldiği kat’i suretle ispat olunmuş ve Tonguzların bu zümreye iltihakı için, muvaffakıyetli mesaiye başlanmıştır. Hatta şimdiye kadar sadece Türk sayılan Çuvaşların da Türklükle Moğolluk arasında olduğu anlaşılmıştır.

4- Türkler ve Moğollarla Aryaniler arasında ise şimdiye kadar hiçbir yakınlık gösterilmemiş ve ispata kalkışılmamıştır.

***

Türklerin aryani ırkından olduğu hakkındaki yanlış düşüncelerin niçin kabul edilmek istendiğini bilmiyoruz. Sanırız ki, Moğolların vahşi ve barbar, Aryanilerin ise medeni olduğu hakkındaki eskimiş telakkiler buna sebep oldu. Bu telakki bazan o kadar garip şekiller aldı ki, Kürtler hakkında bir seri makale neşreden bir zat, kendisine göre saydığı bir takım delillerden sonra “Kürtlerin de Türkler gibi Aryani ve Türk cinsinden olduğunu” ilan etti.

Bu meseleyi yalnız hissi düşüncelerin mahsulü de telakki edemeyiz. Vahşi Moğollarla akraba olmamak için, Turancılık inkar ediliyorsa, Çingenelerin de mensup olduğu Aryani ırkına girmek hislerimizi daha çok incitmez mi?

Moğol, ne kadar medeniyetsiz ve barbar olursa olsun, hiç olmazsa hakiki bir askerin meziyetlerine maliktir. Halbuki, Türk-Moğol akrabalığı bugün ilmi bir hakikattir. Bunları tarihleri ve kanları o kadar birbirine karışmıştır ki, ayrı ayrı tetkik edilmelerine imkan yoktur. Aynı adı taşıyan kabilenin yarısı Türkçe, yarısı Moğolca konuşuyor. Hatta bazan tarihin bir devresinde Türkçe konuştuğu halde bir zaman sonra Moğolca konuşan ve yahut her iki dili birden kullanan kabileler görüyoruz. Nitekim, Çingiz Han Moğollaşmış bir Türk’tü. Aksak Temür ise, Türkleşmiş bir Moğoldu.

***

Tarih tetkikatı ilerledikçe, Türklerin ve Moğolların barbarlığı hakkındaki telakkilerin çok mübaleğalı olduğu meydana çıkıyor. Bunların yaptıkları fütuhatın da büyük medeni neticeleri olduğu anlaşılıyor.

Türklerin Aryani sayılması neticesinde meydana çıkan telakkilerden biri de Hititlerin Türk olmasıdır. Bunu ileri süren nazariyeciler, Türklerin Anadoludaki eskilikleri ispat etmek ve bir veraset hakkı bulmak istiyorlar. Şüphesiz hissi cihetten bunu hepimiz isteriz. Fakat ortadaki hakikat şudur: Hititlerin abideleri okunmuş ve bunların Türk değil, Aryanî oldukları anlaşılmıştır. Hititlere intisap için Aryaniliği kabul ise, bizim için çok tehlikeli bir yoldur. Bir defa ırkımızın antropolojik hususiyetleri hiç de Aryanîlere uymaz. Hatta bizim antropolojik hususiyetlerimizi inkar ederek Anadolu Türkünü eski Yunanlıların bekayası diye göstermek isteyenlere faydalı bir zemin hazırlamış oluruz. Bugünün ilmî hakikatlerine dayanarak, düşüncelerimizi şöyle hulâsa edebiliriz:

Türkler için yabancı kavimlerin medeniyetine sahip çıkmaya lüzum yoktur. Biz, bizzat kendi yarattığımız medeniyeti tamamen meydana çıkarabilirsek vazifemizi yapmış oluruz.

Bugün medeni bir millet olarak yaşamak için, İsa’dan önceki asırlarda bir medeniyet yaratmış olmaya lüzum yoktur. Nitekim, bugünkü Avrupa milletlerinin hiç biri böyle eski bir medeniyete sahip değillerdir. Garbın medeniyette şarka üstün gelmesi 16’ıncı asırda başlamıştır. Eğer bilmediğimiz vesika ve deliller mevcut da bunlara müstenit yeni ve orijinal bir tez müdafaa edilmek isteniyorsa, şüphesiz bunun da yeri gazete sütunları değildir.

Böyle yazılar gençlerimizi ve henüz Türk tarihi ile yakından ve derinden alakadar olmayan kardeşlerimizin fikirlerini bulandırır. Mazimize karşı, itimat hislerini azaltır. Mevcut hakikatlere de şüphe ile bakmasına sebep olur. Bunun için Türk yavrularına gayet açık olarak söylemeliyiz ki: “Senin ataların çorak topraklarda, sert iklimlerde ve kalabalık milletlerin arasında yaşadığı için, mükemmel asker olmuş ve ömrü tabiatla ve milletlerle savaşarak geçmiştir. Buna rağmen fırsat bulduğu zaman, yüksek medeniyetler kurabilmiştir. Fakat askerlikte kazandığı yüksekliği, henüz medeniyet sahasında göstermeğe vakti olmamıştır.”

Bu halde, bizim anamız olan ırkın adı nedir?... Buna Altay ve Turan ırkı diyorlar. Biz bu ana ırktan türiyen ve sonra onun ayrıldığı şubelerden birini teşkil eden bir koluz. Aryanî olmadığımız ise, şarkî Türkistan’da bulunan resimler ve elde edilen Türk heykelleri ile de meydana çıkmıştır. Bu resimlerden mühim bir kısmı Alman âlimleri tarafından neşredilmiştir. Onlarda, Türk, Çinli, İranlı ve Hintli simaları gayet karakteristik bir suretle birbirinden ayrıdır. Bu mukayese de Aryanî olmadığımıza son ve müsbet bir delil teşkil eder.

hmmm peki orta asyadaki ilk türklerle osmanlı türklerinin ırklarının aynı olduğunu nasıl ispat edebilirsiniz her ikiside türk olarak kabul edildiğine göre IRK çeşitli devirler içinde evrimleşir diğer ırklarında ırkımıza katılmasıyla ırkımız özellikler kazanıyor belirli bir türk ırkı yoktur bence...

kibele190
07-09-2008, 21:06
ya bu nasıl bir cümle?

bozkurt1900
14-09-2008, 15:33
Türklerin ataları olan turanid ırkın fin-alpin ırkı ile amerendien ırkın uyumlu karıışımı olduğunu söyleyenler kadar, bu karışımın fin-alpin ırkının baskın olduğu yönünde görüş belirtenlerde var. Ancak oğuzlar için amerendien ırkın daha bariz olmadığı bu nedenle fin-alpin ırk tesirinin daha fazla olduğu, kıpçak grubu için ise fin-alpin ırkı tesirinin bir miktar az olduğu söylenebilir.

yuksel061
14-09-2008, 15:38
Türklerin ataları olan turanid ırkın fin-alpin ırkı ile amerendien ırkın uyumlu karıışımı olduğunu söyleyenler kadar, bu karışımın fin-alpin ırkının baskın olduğu yönünde görüş belirtenlerde var. Ancak oğuzlar için amerendien ırkın daha bariz olmadığı bu nedenle fin-alpin ırk tesirinin daha fazla olduğu, kıpçak grubu için ise fin-alpin ırkı tesirinin bir miktar az olduğu söylenebilir.

Ayrıca bu söylenilen ırklar bugün yaşayan bir ırk için değil, onbinlerce yıl önce yaşadığı varsayılan ırklar için olduğunuda unutmamak gerekir.

Kazak türklerinin çekik gözlü olması (çinliler gibi sözünü yanlış buluyorum) kazaklar, tatar ve diğer türk toplumlarında bir miktar moğolun erimesinden kaynaklanmıştır. Kaldı ki moğollar ile aynı dil ailesinde yer almakta olup, köken olarakta aynı kökten geldiğimiz noktasında bir çok değerlendirme sözkonusudur.

Yine belirtmek isterimki, coğrafi faktörlerin ancak binlerce yıllık zaman içerisinde kısmi etnik farklılığa yolaçması mümkündür (doğal şartlar, beslenme vb.) Örneğin pigmelerin binlerce yıldır yaşadığı kongo ormanları yüksek yağış alan ve bu nedenle toprağın kalsiyum oranının düşük olduğu bir bölgedir. Dinazorların sonu hakkındaki en yaygın görüşte, yağışlı bir çağ sonrası topraktaki kalsiyum miktarının azalması ve dinazorların bunun sonucunda kemik erimesi ile ölmüş olmaları ile ilgilidir. Sözkonusu coğrafyada yani Kongoda binlerce yıldır yaşayan birçok canlı diğer bölgelerdekine oranla daha bodurdur. Örneğin buradaki filler diğer fillerin yarısı kadardır. yine bu bölgedeki küçük boylu bir zürafa çeşidi daha vardır. (okapi) Bölgedeki pigmelerin boy kısalığının sebebinin, bahsettiğim kalsiyum eksikliğinin gensel etkileşime uğramış olmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyorum.

Özetle binlerce yıllık beslenme faktörleri ve tabiat şartlarının insan vücudunda kısmi bir takım değişikliklere uğratması mümkündür.

moğollar, çinliler ve biz türklerin ırksal geçmişinden bahsetmek istiyorum. Çinlilerin amerendien ırk ile karışımı sözkonusudur. Ancak sarı ırkın baskınlığı (özellikle güney bölgesindeki çinlilerde) daha fazladır. Ayrıca çinlilerin tarih boyunca moğollar ve türklerle de karışmaları olmuştur. Moğollar ise turanid ırkın amerendien ırkının daha baskın olduğu bir turanid ırktandır. Ancak moğollar tarih içerisinde türklerle karıştığı gibi çinlilerlede karışmıştır.

Biz türkler ise fin-alpin ve amerendien ırkın uyumlu birleşiminden oluşan turanid ırka bağlıyız. Bazı bilimadamları türkleri fin-alpin ağırlıklı görse bile bence doğru olan dengeli birlikteliktir. Ancak kazak-kırgız-karakalpak-tatar türkleri 12 ve 15 y.y larda moğol döneminde bir çok moğolun aralarında müslümanlaşarak türkleşesi ile bugünkü fiziksel özellikler kazanılmıştır. Zira bir kısım tarihçiler (çin, arap vb. kaynaklarda) daha 7 ve 8. asırda kırgızları kızıl saçlı bir türk boyu olarak tarif etmekte idiler. Oysa bugünkü kırgızlarda ise kızıl saçlılık artık yerini siyah saç rengine bırakmıştır diyebiliriz. Moğollar amerendien ağırlıklı bir turanid ırk olduğundan bu türk boylarındaki amerendien ırk daha belirgin hale gelmiştir.

Bu arada Kazakları çinlilere benzettiğine göre eminim bir japonu, koreliyi, moğolu yada filipinliyi de çinlilere benzetirsin. Hatta esmer bir kürdü italyana yada sarışın kürdü almana benzetme ihtimalin çok yüksek. Benzemekten kastın iki göz ve bir burun var şeklinde ise buna bir itirazım yok. Ancak açıkçası ben ırksal anlamda bir benzerlik göremiyorum.

Saf kan ırka gelince, bilimsel anlamda saf kanlık kendine özgü ırksal özellikleri oluşturmuş olan bir ırkın bu özelliklerini koruyarak devam ettirmesidir. Bu anlamda örnek vermek gerekirse kürtlerin ortak bir ırki vasfı yoktur. Bir kısım kürtler bariz dolikesefal iken bir kızmi mezosefal bir kısmı ise brekisefaldir. Özetle bir çok kürt için çeşitli etnolog ve antropologlar değişik ırklara ait veriler elde etmektedirler. Oysa senin sözünü ettiğin çinliye benzettiğin kazak türkü de dahil olmak üzere hatta bugünkü çinde yaşayan uygur türkleri de biz türkiyedeki türklerle ortak ırki vasıflara sahiptir.

Bununda en önemli sebebi, binlerce yıldır aralıksız süren devletlerimizdir. kurduğumuz ve yaşattığımız devletler türk ırkının varlığını ve yok olmamasını sağlamıştır.

saltuk_01
14-09-2008, 15:39
Kaynağı delileri olmayan Türkçülük üzerine safsatalar çıkartarak bazı seylerin önüne geçebileceğinin sanan düşünmeden yoksun bir arkadaşımızın açtığı konudur.Tartışmaya bile gerek yok...

gefahrlichua
23-09-2008, 23:14
Türkler siyah ırka tabidir ve zencidir :S:S:S böyle sacmalık olurmu eski türklerin gözleri çekik ama günümüzde değil bu bi evrim

fethiyebalim
23-09-2008, 23:25
Sizce b unu tartışmanın gereği var mı?

ötükenalpereni
24-09-2008, 00:05
Bence güzel bir tartışma konusu. Bir insanın kendi Milleti'nin tarihi kökenini araştırması niçin gereksiz olsun?
Nihal Atsız'ın bu konuyla ilgili araştırmaları bence doğrudur. Türk Irkı'nın uzak tarihte Moğollar'la aynı soydan geldiği söylüyor. Bencede Moğollar Türk boylarından çok uzak bir dönemde kopmuş bir millet olmalı. Bu nedenle biz Moğollarında içinde bulunduğu Altay ve Turan ırkındanız.

Yasarof
03-10-2008, 21:20
Türkler siyah ırka tabidir ve zencidir :S:S:S böyle sacmalık olurmu eski türklerin gözleri çekik ama günümüzde değil bu bi evrim

evrim olur mu ya ???
bu evrim değil bulunduğun bölgeye uyum gösterme ve bazı değişiklikler yaşama (bunun biyolojide başka bi adı vardı ama hatırlayamadım şimdi...)
Örn: Anadoluda yaşayan Türkler' in çoğu kahverengi göze sahiptir ama Balkanlarda yaşayan Türkler arasında renkli göz yaygındır...Balkan coğrafyasındaki insanlarda olduğu gibi (Balkan Türkleri Anadolu' dan Balkanlara yerleştirilmiştir)...

meram
03-10-2008, 22:23
evrim olur mu ya ???
bu evrim değil bulunduğun bölgeye uyum gösterme ve bazı değişiklikler yaşama (bunun biyolojide başka bi adı vardı ama hatırlayamadım şimdi...)
modifikasyondu onun biyolojideki adı

animanYak
03-10-2008, 22:37
Büyük atam Bilge Kağan’ın dediği;
''Ey Türk titre ve kendine dön'' ki
''Üstte mavi gök çökmedikçe
Altta yağız yer delinmedikçe
Senin ilini ve senin töreni kim bozabilir ki"
büyük önder Atatürk'ün dediği;
''Ne mutlu Türk'üm diyene'' ki
''Muhtaç olduğun kudret, damarlarında ki
asil kanda mevcuttur.'' sözleri
atalarımın daha nice söyledikleri ..
Bu büyük nasihat, bağlılık ve sözleri
anlamalıyız bunları biz Türk Milleti.

Efex
03-10-2008, 22:42
insan entegrasyonundan ve yasam mucadelesi icin goclerden nereye dayandigi bilinmiyordur.eski cag uygarliklari ve ortadogudan goc alan mogol vs..irklara dayaniyor.misal goktur.dendigi gibi..

naketar
04-10-2008, 02:52
Eski Türkler'in çekik gözlü olmasının nedeni yaşadıkları coğrafi bölgenin koşullarından ileri gelmektedir.
Nitekim Orta Asya'dan dünyaya yayılan Türkler gibi Japonlar, Koreliler, Moğollar, Çinliler vs. de çekik gözlüdürler ve o bölgenin tabiat şartlarından kaynaklanmaktadır..

Batıya olan göçlerden sonra gerek İran üzerinden Anadolu ve Ortadoğu'ya, gerekse Hazar ve Karadeniz üzerinden Avrupa içlerine akın ederek buralara yerleşen atalarımız ise zamanla bu fiziki özelliklerini kaybetmişlerdir..
Şu anda bizim çekik gözlü olmayışımızın nedeni hem asırlardır bu topraklarda yaşayışımız, hem de buradaki diğer milletlerle karışmamızın etkisidir..

ötükenalpereni
04-10-2008, 19:16
Yine de Türkistan coğrafyasında yaşayan Türk'lerin gözlerinin çekikliğini o kadar abartmamak gerekir. Şu anda bilhassa iç anadolu'da yaşayan insanlarımızın birçoğu gayet orta asya coğrafyasındaki Türk'lere benzemektedirler.

kimppa
04-10-2008, 19:19
benim bildiğim kadarıyla zaten Türklük bir ırk hatta hitlere göre "arı ırk "

ötükenalpereni
04-10-2008, 19:30
Türk'lerin anadoluda çok fazla karıştığına inanmıyorum.Çünkü köylerin nasıl kurulduğu kimin nerden geldiği devlet arşivlerinde vardır. O zamanlar daha dindar olması muhtemel ortodoks mezhebine tabi Rum veya Ermenilerinde büyük kitleler halinde müslümanlığa geçtiğide fazla mümnkün görünmüyor. Zaten sonradan müslüman olmuş Ermeni veya Rum köyleri bellidir ve bilinirler, bunlar Türk Tarih Kurumu gibi devlet kurumlarında arşivlidirler. Elbetteki yabancılarla evlenmek söz konusu olmuştur. Ama bu önemsenmeyecek derecede azdır.Sonuçta hristiyanlarla yapılan evlilikler bugünün şartlarında dahi fazla olağan değildir. O zamanlarda yapılan bindebir görülen bu evliliklerin Tük Milleti'ni mozaikleştirdiğini söylemek biraz komik olur.

Lımbal diskopati
04-10-2008, 19:40
kenan evren ırkındandır...

ötükenalpereni
04-10-2008, 19:57
kenan evren ırkındandır...
Ayrıca Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, İbn-i Sina'nın ve daha adını sayamayacağımız bir çok bilim sanat ve devlet adamının ırkındandır.

A.TUBAA.
04-10-2008, 20:04
gerçek türklerin doğu türkistanlı türkler olduğu soyleniyor..
çünkü onların geçmişlerin de başka ırklarla evlilik olmamış çok fazla..
duyduğumu soylyorum ben de..

Lımbal diskopati
04-10-2008, 20:04
Ayrıca Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, İbn-i Sina'nın ve daha adını sayamayacağımız bir çok bilim sanat ve devlet adamının ırkındandır.

ben aslında onu kastederek söylememiştim...zira kenan evrenle Yunus Emre ve Mvlanayı aynı kefeye koymamak lazım...

ötükenalpereni
04-10-2008, 20:16
ben aslında onu kastederek söylememiştim...zira kenan evrenle Yunus Emre ve Mvlanayı aynı kefeye koymamak lazım...

Ne yapmaya çalıştıını anlamıyorum .Konuyu saptırmayalım. Tartıştığımız, Göktürk tarihiyle alakalı önemli araştırmalar yapmış Nihal Atsız'ın, Türk'lerin kökeniyle alakalı yaptığı bir araştırma. Yani burada yok Kenan Evren ırkındandır ,yok bilmem ne ırkındandır demenin amacı açıkça bellidir. Kompleksli düşüncelerinizi kendinize saklayın.

AKINCI152
08-11-2008, 03:18
Konu başlığı mantıksız ve saçma görünsede, anlatılmak ve anlaşılmak istenen; Türk ırkının tarihsel gelişimi, etkileşimleri olabilir...
Türk; başlı başına ari bir ırk olmakla beraber, tarihsel ve etkileşimsel gelişmeler sonucu yaşanılan,yaşatılan yere göre farklılıklar göstermiştir..
Orta Asya Türkü ile Çuvaş,Baltık Türkleri ; hatta Anadolu Türkleri arasında belirgin farklar vardır. Ancak; görünüş değişik olsa bile, yaşantı,gelenek,görenek ( halk arasında ''maya '' diye tabir edilen ) değişiklik göstermez...
Kötü örneklerle,aşağılık bir ırk olarak gösterilmek istenen ırkınıza sahip çıkın...unutmayın ki; her şeyinizi değiştirebilirsiniz ( dil,din vs ) ama bağlı olduğunuz ırkı değiştirme şansınız yok...

BaklavaSekerlidir
02-12-2008, 09:48
birşey soracagım o zaman...bu sümerler, iyonlar, hititler, fenikeliler nereye gitti? devletleri yıılır yıkılmaz kayıp mı oldu bu ırklar? elbette herkesin oldugu gibi bir türklerinde geldigi bir köken vardır ama tam olarak bunu kestirmek zor...

_marcio_
02-12-2008, 18:22
birşey soracagım o zaman...bu sümerler, iyonlar, hititler, fenikeliler nereye gitti? devletleri yıılır yıkılmaz kayıp mı oldu bu ırklar? elbette herkesin oldugu gibi bir türklerinde geldigi bir köken vardır ama tam olarak bunu kestirmek zor...

Bazı Irklar Yok Olur.Bazıları Asimile Olur.Bazıları İse Yer Değiştirerek Bir Şekilde Bağımsız ırk Olma Özelliğini Sürdürür.

Hititler, Sümerler Bunlarında Türk Oldugu Soylenıyor.

Hatta Atatürk'ün Milli Tarih Olusturma Bılıncı Ile Yapılan Arastırmalar Sonucu Hint, Çin, Mısır Ve Mezopotamya Uygarlıklarınının Hepsinin Türklerden Türediği Söylenmektedir..

ROCKER ANGEL
02-12-2008, 19:27
Türkler'de diğer dünya ırkları gibi insan ırkından gelir..

evet bencede :)

asosyalgillerden
29-12-2011, 18:22
Tüm dünya Türktür.
Amerikalılar da aslında Türk.
Ve tabi İsrail de.
Yani dünyayı yöneten Türklerdir.
Bu herzaman böyle olmuştur bundan sonra da böyle olacaktır.

xD

cascade
29-12-2011, 18:31
o değil de burdaki butun nickler ölmüş nan :(

asüt
29-12-2011, 18:31
say no to racism...

be human...

cascade
16-09-2012, 00:59
İrkimi kaybettim hukumsuzdur

blood_red
16-09-2012, 12:58
neden hep eski konular gündemde??

lou salome.
16-09-2012, 14:22
hangi ırktan geldiğimizi bilmiyorum ama kimsenin doğuştan gelen özellikleriyle bi diğerinden üstün olamayacağını biliyorum, o kesin.

gammon
16-09-2012, 17:33
Nuh oğlu Yafes'ten türeyen Türkler ve akrabaları, dünyanın en üstün ırkındandır: Turan.

Yafes de nuhun soyundan gelmetedir. Nuh ve ailesi dışındaki herkes tufanda boğulduğundan sebeptir ki tüm dünya ırkı nuhtann gelmektedir. Bizler türk olduğumuza göre nuh da türktür. Diğer taraftan yunanlar da yunan olduğuna göre ve onlar da yukarıdaki sebepten dolayı nuhtan geldiklerinden dolayı nuh da yunandır. Yani nuh peygamber açısından durum sakat. Bu adam kimlerden?
Türklerin kimin soyundan geldiğişni bulduğumuzdan dolayı hadi şimdi de bunu tartışalım. Nuh peygamber hangi ırktan?

guneyX
17-09-2012, 12:16
hangi ırktan geldiğimizi bilmiyorum ama kimsenin doğuştan gelen özellikleriyle bi diğerinden üstün olamayacağını biliyorum, o kesin.Bilimsel olarak kesin olan, söylediğinin tam tersi. Bir ırk biyolojik olarak başka bir ırktan üstün olabilir.
Zeka, güç, soğukkanlılık vb. gibi şeyler.

guneyX
17-09-2012, 12:36
Ayrıca bu Beyaz Irk - Sarı Irk nazariyesi artık hiç inandırıcı gelmiyor.
Kategoriler çok az ve hangi milletin hangi ırk grubunda olduğu belli değil.
Türkler misal, beyaz(aryan) ırktan mı yoksa sarı ırktan mı?
Oğuz Türkleri haricindeki Türki ülkelerde yaşayan toplumlar homojenliğini kaybetmiş, özellikle Moğolların yayıldığı dönemlerde.

Çağını tahmin edemem ama bence çok eski zamanlarda günümüzdeki "sarı" diye tabir edilen milletleri ortaya çıkaran tek bir toplum vardı. Mu efsanesinde yaşayan toplum odur belki. İlk başta ikiye, sonra dörde, sonra sekize bölündü belki de.
Sonra bu bölünmelerden çıkan klanlar koşullara göre günümüz uluslarını oluşturmuş olabilir.
Bir Türk'ün Moğol'a, bir Moğol'un da Çinliye benzemesi; Bir Türk'ün ise Çinliye benzememesi de bundan kaynaklı olabilir.

Kolaya kaçıp Nuh'un oğlu Yafes'ten geliyor demektense bilimadamlarının araştırmaları daha mantıklı geliyor. Sonuçta büyük tufanın yaşandığı bölgenin dışında hayat devam ediyordu.

donjuan_88
18-09-2012, 02:48
Türkler hangi ırktandır,bunun tartışmasını yapmayacağım,benim konum değil...
Ancak şu an Türkiye'nin yarısından fazlasının Türk ırkından olmadığı kesin... ;) :)

Kızıl Buka
21-04-2013, 03:18
Yafes doğru mu değil mi bilinmez. Bilimsel değil. Ancak bilimsel olan Türklerin temel ırk tezlerine göre Kafkas-Moğol ekseninde gelişen bir ırk olduğu. Farklı Türk boylarında farklı fiziksel özellikler görülür. Ben fizik olarak Moğolları; yüz hatlarım itibariyle de Kafkas Türk boylarını andırıyorum mesela. An itibariyle de zaten Anadolu ve Kafkas coğrafyasındaki Türkler bu sekilde farklı fiziksel özellikler gösterirler. Dogulu Uygurlar orta boylu ve kaslıyken; batıdda kafkas Türkleri uzun boylu ve iri kemiklidir. Doğulu boylarda çekik gözlülük yaygınken; batılı Türk boylarinda cekik gözlülük çekiniktir.

Türkler fiziksel olarak en üstün diyemeyiz. Neye göre daha üstün yani? Uzun boyluluk ve kaslı olmak üstünlük değildir mesela. Böyle olsa uzun boylu Norveclilerle kırmızı kas oranının daha fazlavolduğu afrikalılara üstün diyebilirdik.
Savaslardaki başarılarımız fiziksel üstünlükten değil; savaş tekniklerimizdendir.

Kızıl Buka
22-04-2013, 21:00
Irk olarak kimse hangi ırktan geldiğini bilemez mutlaka bi karışım vardır, öğrenmek çok zordur ama kastedilen Türkiye halkına söylenen Türklük ise tabiki hepimiz Türk'üz..

Hayatım boyunca bu olaya kıldım. Ölene kadar da kıl olacağım. Ulan Türk bir ırkın adıdır. Ne demek "hepimiz Türküz" falan. Soy bakımından Türk değilsen değilsindir. Ben bir kürdün veya arabın "Türküm" demesine karşıyım zaten. Bu da Atatürk-İnönü dönemlerinde yanlış bir milliyetçilik algısı oluştuğundandır. Kürtsen kürtsündür, Lazsan Laz.
Ben Türk kökenli birisi olarak nasıl ki "kürdüm" demiyorsam, bir kürt de "Türküm" demesin.

İmamlar Diyarı
23-04-2013, 16:29
Irkına tükürdüklerim.

hipeRocktif_1907
29-04-2013, 00:20
türkler aslında kürttür.

bir grup kürt, sıra gecelerinden birinde oturmuş kazancı bedih dinleyip çig köfte yiyip rakı içiyorlarmış. sonra bunlar içkiyi biraz fazla kaçırmış. oradan birisi çig köfteyi tavana yapıştırırak biz türküz ahey aheyy demiş. bu dil sürtmesini kimse fark etmemiş. o günden sonra bunlar ayık kafayla gezmediği için kendilerine hep türküz demişler. kürt olduklarını unutmuşlar yani. milli benliklerini kaybetmişler yani. türk diye bir ırk yokmuş yani. dağılalım.

EmiN`
29-04-2013, 16:08
türkler aslında kürttür.

bir grup kürt, sıra gecelerinden birinde oturmuş kazancı bedih dinleyip çig köfte yiyip rakı içiyorlarmış. sonra bunlar içkiyi biraz fazla kaçırmış. oradan birisi çig köfteyi tavana yapıştırırak biz türküz ahey aheyy demiş. bu dil sürtmesini kimse fark etmemiş. o günden sonra bunlar ayık kafayla gezmediği için kendilerine hep türküz demişler. kürt olduklarını unutmuşlar yani. milli benliklerini kaybetmişler yani. türk diye bir ırk yokmuş yani. dağılalım.

Ooo desene biz iyiymişizi ya...

Baksana sen neyin kafasını yaşıyorsun :D

Harbi ne çekip yazdın nan bunu :D

EmiN`
05-05-2013, 01:59
bakıyorum ağzın kulaklarına varmış burda lan gundi emin :D
yalnız bundan böyle sana sazan emin diyelim :D

Sebeb-i iltifatınız morrukcuğum? (: